Indeks | Sitemap | Print
Nyheder
 

Du er her: Forsiden Friskolen Vedtægter...

Vedtægter for Forsamlingshuset St. Restrup Friskole...

Vedtægter pr. 11. april 2013...

 

    

                                                                                                              

Vedtægter for den selvejende institution Forsamlingshuset, St. Restrup Friskole

 

§ 1

Institutionen, den selvejende institution Forsamlingshuset, St. Restrup Friskole har hjemsted i Aalborg Kommune. Institutionen ejer matrikel nr. 1-oe af St. Restrup, med bygninger og bohave beliggende Restrup Kærvej 16, St Restrup, 9240 Nibe.

Institutionens formål er at sikre gode rammer for det kulturelle, foreningsmæssige og sociale liv i lokalsamfundet.

Det er målet at være et samlingssted for alle formelle og uformelle aktiviteter i St. Restrup, både for enkeltpersoner, aktivitetsgrupper, virksomheder og foreninger i området.

 

§ 2

Den fælles bestyrelse for Landsbyforeningen, St Restrup og Forsamlingshuset varetager driften af forsamlingshuset.

Det driftsmæssige grundlag sikres ved udlejning af husets lejlighed, bidrag fra det fælles foreningskontingent, udlejning til medlemmer, samt udlejning til andre formål primært i dagtimerne.

Eventuelt overskud på den løbende drift henstår på institutionens konto i pengeinstitut til brug for kommende drift og vedligeholdelsesopgaver.

 

§ 3

Institutionens medlemskreds er fælles med Landsbyforeningens medlemskreds.

Medlemskab giver adgang til på generalforsamlinger at afgive stemme.

Medlemskab er et husstandsmedlemskab, som giver adgang til at afgive to stemmer.

Afgivelse af stemme kan kun ske ved personlig fremmøde.

 

§ 4

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse sker ved annoncering på hjemmesiden og ved e-mail. Medlemmer, der ikke kan modtage e-mail, varsles på anden måde.

Der aflægges beretning og regnskab for både Forsamlingshuset, St. Restrup Friskole og Landsbyforeningen St. Restrup.

Bestyrelsen på 5-7 medlemmer, vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er samtidig bestyrelse for Landsbyforeningen St. Restrup.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Landsbyforeningens område. Valgperioden er 2 år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i henholdsvis lige og ulige år.


Valg: Der vælges:

  • bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
  • 1 bestyrelsessuppleant for 1 år
  • 2 interne revisorer. Valgperioden er 2 år. Der vælges en i lige år og en i ulige år
  • 1 revisorsuppleant for 1 år

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget på formandens adresse senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden på den ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning for Landsbyforening og Forsamlingshus
3. Kassererens fremlæggelse af de reviderede regnskaber
4. Behandling af indkomne forslag
5.
Fremlæggelse og godkendelse af årets budgetter
6. Valg til bestyrelsen og 1 bestyrelsessuppleant. Det angives, hvem der er på valg

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Det angives, hvem der er på valg

8. Eventuelt

 

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen sker med mindst 2 ugers varsel.

§ 6

Nedlæggelse af Forsamlingshuset og salg af ejendommen kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne stemmer for.
Såfremt der ikke opnås det nødvendige flertal, indbringes forslaget for en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 2 – 4 uger efter den ordinære generalforsamling.

Nedlæggelse kan ske, hvis mindst ¾ af de fremmødte stemmer for.

Hvis der herefter ikke er flertal for nedlæggelse og salg, indkalder bestyrelsen til en tredje generalforsamling for at beslutte, hvordan aktiviterne kan videreføres. Der skal på samme generelforsamling nedsættes en arbejdsgruppe, der skal stille forslag til den fortsatte drift.

Forslaget fremlægges på en fjerde generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel. Beslutninger på denne generalforsamling træffes ved almindelig flertal blandt de fremmødte.

Alle beslutninger vedr. nedlæggelse kræver skriftlig afstemning.

 

Træffes der beslutning om, at institutionen skal nedlægges og ejendommen afhændes, skal eventuelt overskydende midler tilfalde en fond under Landsbyforeningen, hvis formål er at støtte almennyttige formål primært i St. Restrupområdet, samt Sønderholm. Frejlev og Nørholm sogne.

 

Der kan gives støtte til foreninger, ungdomsarbejde, lokalhistorisk arbejde og til unge mennesker - primært til uddannelsesformål.

Hvis en fond ikke eksisterer, og der ikke oprettes en sådan til formålet, beslutter bestyrelsen, hvordan midlerne fordeles i overensstemmelse med ovennævnte formål.

 

§ 7 
Ændring af vedtægterne kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmer for.
Såfremt et flertal, men ikke 3/4 af de fremmødte stemmer for, indbringes forslaget for en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelse sker ved simpelt flertal.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 2 – 4 uger efter den ordinære generalforsamling.

 

Nærværende vedtægter for Forsamlingshuset St. Restrup Friskole er vedtaget af de fremmødte på den ordinære generalforsamling den 11. april 2013.

 

Vedtægterne afløser Friskolens vedtægter, vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger 5.10.1978 og 20.10.1978.

 

St. Restrup d. 11. april 2013

 

 Gert Thomsen, dirigent

 

Arne stubberup, formand

                                                                                                         

 
 
Krogh Nielsen ApS   Kvist & Kristensen   ledig_annonceplads.gif   Ledig annonceplads   WebHouse ApS