Indeks | Sitemap | Print
Nyheder
 

Du er her: Forsiden Friskolen Friskolen og Landsbyforeningens Privatpolitik

Privatlivspolitik for St Restrup Friskole og Landsbyforening

25-5-2018 er seneste ændring i privatlivspolitikken

 

St Restrup Friskole/ Landsbyforeningens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

St Restrup Friskole/ Landsbyforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Bestyrelsen jfr hjemmesiden

Adresse: Restrup Kærvej 16, 9240 Nibe

CVR: 3030877101

Telefonnr.: 29725247

Website: St Restrup Friskole

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • Ingen

 

 • Oplysninger om bestyrelsen :
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
   • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Ingen

 

Her indsamler vi oplysninger fra

 • Vi får oplysningerne fra dig.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  • Som led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder udlejning, planlægning, gennemførelse og opfølgning
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  • Levering af varer og ydelser du har bestilt
  • Administration af din relation til os

 

 • Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsen :
  • Håndtering af deres opgaver og pligter i foreningen
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
  • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Da foreningen er en selvejende institution, sker der ikke videregivelse af oplysninger om ledere og medlemmer.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi envurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har ens behandlingsformål og opbevaringsperioder uanset om du er i bestyrelsen eller medlem/ lejer

 • Medlemmer:
 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer :

 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og bestyrelse, til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 

Samtykke til brug af billede på sociale medier

 

Jeg giver hermed tilladelse til, at St Restrup Friskole må bruge billede undertegnede på Facebook og andre sociale medier. Jeg er indforstået med, at billeder på Facebook og andre sociale medier bliver brugt til at markedsføre St Restrup Friskole og Landsbyforeningen.

Offentliggørelse af billeder på sociale medier betragtes, som behandling af personlige oplysninger. Jeg er indforstået med, at billedet bliver behandlet i redigeret og uredigeret form af St Restrup Friskole i overensstemmelse med de til enhver tid gældende reglerne for personlige oplysninger. Spørgsmål omkring behandling af personlige oplysninger hos St Restrup Friskole eller udøvelse af rettigheder, kan rettes til:

Bestyrelsesformanden Arne Stubberup mobil 2533-0095, mail ast@sanistaal.dk

Denne samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage. Såfremt jeg ønsker at udnytte min ret til at tilbagekalde dette samtykke, skal jeg skriftlig meddele dette til Bestyrelsesformanden Arne Stubberup mobil 2533-0095, mail ast@sanistaal.dk

Jeg er i forbindelse med tilbagekaldelse af dette samtykke indforstået med, at der i ferieperioder kan gå længere tid end 14 dage, før billeder, hvor jeg optræder, bliver fjernet fra Facebook og evt. andre medier, hvor det er gjort offentligt tilgængeligt.

Jeg accepterer ved underskrift, at jeg har læst og er indforstået med ovenstående omkring St Restrup Friskoles brug af billeder og deres behandling af billeder i redigeret og uredigeret form:

 

Sted:__________________________

Dato: __________________________

 

Navn: __________________________________________________

 

Underskrift: _____________________________________________

 

 

 

 

 

 

Ved underskrift udleveres en kopi til underskriver. Originalen beholder Friskolens bestyrelse og behandler den i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for personlige oplysninger.

 
 
Krogh Nielsen ApS   Kvist & Kristensen   ledig_annonceplads.gif   Ledig annonceplads   WebHouse ApS